Klostret i Ystad

Illustration | Fotogrammetri

Projekt

I september 2018 genomförde Lunds universitets Historiska museum och Österlenarkeologi en arkeologisk forskningsundersökning i anslutning till Klostret i Ystad. Ett schakt grävdes intill hörnet mellan klosterkyrkans absid och den östra klosterlängans sydöstra del, där det enligt uppgifter ska ha funnits en utbyggnad med oviss funktion och datering. Det påträffades raseringslager, kulturlager, en grundmur samt en brunn. Grundmuren sträckte sig från absidens nordöstra del och vinklades in mot klosterlängans vägg. Den har möjligen medeltida ursprung och byggdes sannolikt om under senare medeltid–början av tidigmodern tid. I muren fanns en fyrkantig, stensatt brunn som blivit igenfylld under 1500-talet.

Uppdrag

Mitt uppdrag var att dokumentera de framkomna lämningarna. Eftersom undersökningsområdet låg i direkt anslutning till Klostrets vägg var det svårt att använda en GPS för inmätning. Ytan fotograferades därför med en handhållen DSLR-kamera och i Metashape skapades 3D-modeller dels över den undersökta ytan och dels över grundmuren samt brunnen. Ett ortofoto exporterades från 3D-modellen och georefererade samt digitaliserades därefter i ArcGIS.

Kund

Lunds universitets Historiska museum
Österlenarkeologi

Länk

Artikel

Arkeologiska fynd hittade på klostret i Ystad. SVT Nyheter. 14 september 2018.
Medeltida kök hittat vid klosterutgrävning. Lokaltidningen Ystad. 13 september 2018.

3D-modell

Klostret i Ystad. Sketchfab.

3D-modell av undersökningsytan, klosterlängan samt klosterkyrkans absid.

3D-modell av undersökningsytan.

Ortofoto av undersökningsytan exporterat från 3D-modellen

Ortofoto av undersökningsytan exporterat från 3D-modellen.

Planritning över undersökningsytan digitaliserad efter ortofotot

Planritning över undersökningsytan digitaliserad efter ortofotot.

3D-modell av grundmuren som sträckte sig från absidens nordöstra del och vinklades in mot klosterlängans vägg.

3D-modell av den fyrkantiga, stensatta brunnen som var belägen i grundmuren.