Projekt

Våren 2014 undersökte Sydsvensk Arkeologi de tidigneolitiska flintgruvorna vid Pilbladet I, Södra Sallerup i Malmö. Flintgruvorna upptäcktes redan under tidigt 1900-tal och har undersökts främst under 1970- till 1990-talen. Det aktuella undersökningsområdet innehöll ett tjugotal neolitiska gruvor, ett knappt hundratal dagbrottsnedgrävningar samt en sluttning med colluvium och vattenpåverkade lager som täckte andra anläggningar av olika ålder. 14C-dateringar visar att flintbrytningen i undersökningsområdet var som mest intensiv mellan 4000 f.Kr. och 3650 f.Kr.

Uppdrag

Undersökning

Min del i den arkeologiska undersökningen var att plandokumentera området. Vid de tidigare undersökningarna hade dokumentationen utförts genom handritning, och då det ansågs viktigt att få en jämförbar dokumentation, beslutades att handritning skulle användas även vid aktuell undersökning. Området ritades i skala 1:50 på millimeterrutad ritfilm och ritningarna digitaliserades i ArcGIS.

Rapport

När rapporten var skriven anlitades jag för teknisk redigering, bildbehandling och grafisk formgivning.

Forskningsprojekt

Under dokumentationen uppkom en diskussion om olika dokumentationsmetoder och hur dessa påverkar tolkningen och som resultat initierades en forskningsstudie med syftet att undersöka detta. Hela ytan otograferades därför med en GoProkamera monterad på en fotomast. Fotona användes till att dels skapa en 3D-modell i Photascan från vilken ett ortofoto exporterades och georefererades i ArcGIS, och dels rektifierades respektive foto direkt i ArcGIS. Utifrån de georefererade ortofotona, digitaliseringen av handritningen samt den digitala inmätningen analyserades sedan hur respektive dokumentationsmetod påverkar tolkningen av lämningarna. Resultatet publicerades i Current Swedish Archaeology vol. 26, 2018 (se länk nedan).

Kund

Sydsvensk Arkeologi

Länk

Undersökning

Utgrävning av flintgruvor i Pilbladet, Södra Sallerup. Sydsvensk Arkeologi.

Blogg

Pilbladet, Södra Sallerup. Sydsvensk Arkeologi.

Rapport

Berggren. Åsa. 2018. Pilbladet I. Tidigneolitiska flintgruvor. Arkeologisk undersökning 2014, RAÄ Södra Sallerup 10:1, Södra Sallerups socken, Malmö kommun. Skåne län. Sydsvensk Arkeologi rapport 2018:29.

Forskningsprojekt

Dokumentation av neolitiska flintgruvor. En jämförande studie av arkeologiska metoder. Sydsvensk Arkeologi.

Artikel

Berggren, Åsa O. & Gutehall, Anders. 2018. From Analogue to Digital. A Study of Documentation Methods during an Excavation of the Neolithic Flint Mines at Pilbladet, Sweden. Current Swedish Archaeology. Vol. 26.

Digitaliserad handritning av undersökningsområdet med flintguvor och dagbrott.

Den digitaliserade handritningen över undersökningsområdet med flintguvor och dagbrott.

3D-modellen av undersökningsområdet med flintguvor och dagbrott. Fotograferat med en GoProkamera monterad på en fotomast.

Georefererat ortofoto exporterat från 3D-modellen.

Det georefererade ortofotot exporterat från 3D-modellen.

Georefererat ortofoto från fotomosaik

Den digitaliserade handritningen över det georefererade ortofotot.

Framsida och uppslag till rapporten.

Framsida och uppslag till rapporten.