Projekt

Under hösten 2011 undersökte Sydsvensk Arkeologi utbyggnadsområdet Vintrie Park, fornlämning 46, 126 och 155, i Bunkeflo socken, Malmö kommun. Inom undersökningsområdet framkom omfattande grav- och bebyggelselämningar. Gravlämningarna utgjordes av långhögar, långdösar, jordgravar från yngre mellanneolitikum–senneolitikum/äldsta bronsålder, en brandgrav från äldre bronsålder, en skelettgrav från Kristi födelse samt skelettgravar från vikingatid och historisk tid. Gravarna från vikingatid och historisk tid låg i och i anslutning till högfyllningen i en av långdösarna. Bebyggelselämningarna bestod dels av boplatslämningar från tidigneolitikum och dels av bland annat långhuslämningar från yngre bronsålder, äldre samt yngre järnålder.

Uppdrag

Undersökning

Min del i den arkeologiska undersökningen var, förutom att delta i undersökningen, att plandokumentera långdösen och skelettgravarna genom handritning. Ritningarna gjordes i skala 1:50 på millimeterrutad ritfilm med hjälp av en 1x1 m ritram. Ritningarna skannades sedan in och digitaliserades i Adobe Illustrator.

Rapport

När rapporten var skriven anlitades jag för teknisk redigering, bildbehandling och grafisk formgivning.

Kund

Sydsvensk Arkeologi

Länk

Undersökning

Arkeologisk undersökning vid Vintrie, Malmö 2011. Sydsvensk Arkeologi.

Blogg

Dagbok från Vintrie. Sydsvensk Arkeologi.

Rapport

Brink, Kristian & Hammarstrand Dehman, Karina. 2013. Vintrie Park. Grav och gård 4000 BC–1712 AD. Arkeologisk slutundersökning 2011. Område C2 och C5, Vintrie 17:2, fornlämning 46, 126 och 155, Bunkeflo socken, Malmö kommun, Skåne län. Sydsvensk Arkeologi rapport 2013:14.

Digitaliserad handritning visande konstruktionen i långdös 1

Den digitaliserade handritningen visande konstruktionen i långdös 1.

Digitaliserad handritning visande kontexter i långdös 1

Den digitaliserade handritningen visande kontexter i långdös 1.

Digitaliserad handritning visande vikingatida gravar och gravar från tidigt 1700-tal i långdös 1

Den digitaliserade handritningen visande vikingatida gravar och gravar från tidigt 1700-tal i långdös 1.

Framsida och uppslag till rapporten.

Framsida och uppslag till rapporten.