Projekt

Sommaren 2012 undersökte Sydsvensk Arkeologi ett område inom fastigheterna Herrestorp 3:2 och 3:3 i Vellinge socken i sydvästra Skåne. Undersökningen berörde de två fornlämningarna Vellinge 71 och 87. Inom Vellinge 71 undersöktes i huvudsak boplatslämningar från tidigneolitikum. I området fanns spår efter hyddor och kring dessa fanns gropar innehållande rikligt med fynd, främst keramik och flinta. Inom Vellinge 87 undersöktes ett linjegravfält från senneolitikum bestående av fyra gravar, varav två med kistor i form av urholkade ekstockar. I gravarna fanns kvarlevorna efter åtta individer. Området innehöll även bebyggelselämningar från yngre bronsålder till yngre järnålder. Långhuslämningar, gropar och brunnar visar på en omfattande gårdsbebyggelse, tydligast under delar av yngre järnålder. Det fanns även lämningar efter metallhantverk på platsen, daterade till äldre järnålder.

Uppdrag

Undersökning

Min del i den arkeologiska undersökningen var, förutom att delta i undersökningen, att dokumentera gravarna med handritning. Genom att använda en ritram ritades gravarna i skala 1:20 på millimeterrutad ritfilm, ritningarna skannades in och digitaliserades i ArcGIS.

Studie

Under den tidigare undersökningen vid Vintrie Park diskuterade vi hur fotogrammetri kunde användas som alternativ/komplement till handritning. Därför beslutade vi att dels handrita och dels fotografera en av gravarna med syftet att se vilka för- och nackdelar dessa dokuemntationsmetoder har. Resultatet presenterades skriftligt i bilaga 10 i rapporten samt i publikationen Why3D? Proceedings from the Why3D? Seminar, samt muntligt vid konferensen CAA 2013 i Lund (se länkar nedan).

Rapport

När rapporten var skriven anlitades jag för teknisk redigering, bildbehandling och grafisk formgivning.

Kund

Sydsvensk Arkeologi

Länk

Undersökning

Arkeologisk undersökning vid Herrestorp, Vellinge, 2012. Sydsvensk Arkeologi.

Blogg

Dagbok från Herrestorp. Sydsvensk Arkeologi.

Rapport

Brink, Kristian, Hammarstrand Dehman, Karina & Helgesson, Bertil. 2014. Herrestorp 3:2 och 3:3. Hyddor, gravar, gårdar. Fornlämning Vellinge 71 och 87, Vellinge socken, Vellinge kommun, Skåne län. Arkeologisk slutundersökning 2012. Sydsvensk Arkeologi rapport 2014:14.

Artikel

Gutehall, Anders. 2016. Hand Drawing versus Photogrammetry. A Comparative Case Study of Two Techniques for Archaeological Documentation. I: Larsen, Nicolai Garhøj. & Pilati, Matteo (red.), Why3D? Proceedings from the Why3D? Seminar. Faaborg: Øhavsmuseet Faaborgs Forlag.

Gutehall, Anders. 2014. Bilaga 10. 3D-dokumentation av senneolitisk grav. En jämförande studie av handritning vs fotogrammetri. I: Brink, Kristian, Hammarstrand Dehman, Karina & Helgesson, Bertil, Herrestorp 3:2 och 3:3. Hyddor, gravar, gårdar. Fornlämning Vellinge 71 och 87, Vellinge socken, Vellinge kommun, Skåne län. Arkeologisk slutundersökning 2012. Sydsvensk Arkeologi rapport 2014:14.

Konferenspresentation

Gutehall, Anders. 2016. Hand drawing vs. photogrammetry. A comparative study of two methods for documentation of complex archaeological remains. Presenterad vid CAA 2013 in Lund, Sweden.

3D-modell

Grav A7314, nivå 3 – Herrestorp, Skåne. Sketchfab.

3D-modell av grav A7314, nivå 3.

Grav A7314, nivå 3. Jämförelse mellan till vänster digitaliserad ritning och till höger 3D-modell.

Grav A7314, nivå 3. Jämförelse mellan till vänster digitaliserad handritning och till höger 3D-modell.

Grav A7314, nivå 3. Till vänster 3D-modell som används för digitalisering i Adobe Illustrator (svarta linjer). Till höger jämförelse mellan den digitaliserade ritningen (svart linje med grå fyllning) och den digitaliserade 3D-modellen (ofylld med röd linje).

Grav A7314, nivå 3. Till vänster jämförelse mellan den digitaliserade ritningen (svart linje med grå fyllning) och den digitaliserade 3D-modellen (röd linje). Till höger 3D-modell samt digitalisering (röd linje).

Grav A7314, nivå 4. Jämförelse mellan till vänster detaljer i den renritade handritningen och till höger 3D-modellen. 3D-modellen ger ett naturtroget utseende medan handritningen framhäver de viktiga detaljerna.

Grav A7314, nivå 4. Jämförelse mellan till vänster detaljer i den renritade handritningen och till höger 3D-modellen. 3D-modellen ger ett naturtroget utseende medan handritningen framhäver de viktiga detaljerna.

Framsida och uppslag till rapporten.

Framsida och uppslag till rapporten.