Kristianstads första prästgård

Grafisk form | Fotogrammetri | Arkeologi

Projekt

Våren 2015 undersökte Sydsvensk Arkeologi området där Kristianstads första prästgård låg 1617–1677. Då ytan inte hyst någon bebyggelse sedan slutet av 1600-talet var förväntningarna högt ställda. Dessvärre visade sig de huslämningar som hittades vara fragmenterade och svårtolkade, men kan relateras till denna gårdsanläggning, och har framförallt bestått av rester av byggnader och kulturlager. Vid undersökningen frilades större delen av tomten, och gårdens huvudsakliga disposition kunde fastställas.

Uppdrag

Undersökning

Min del i projektet var att dokumentera området och lämningarna med fotogrammetri. Ytan fotograferade dels med en handhållen DSLR-kamera och dels med en GoPro-kamera monterad på en kamerabom. Fotografierna användes till att skapa 3D-modeller i Photoscan. Från 3D-modellen över hela ytan exporterades ett ortofoto och georefererades i ArcGIS. Stubben efter ett större träd som fanns på området togs inte bort förrän undersökningen hade pågått i några veckor, och då hade några av lämningarna redan grävts bort. För att få ett ortofoto som visade samtliga lämningar fotograferades ytan vid tre tillfällen. Genom att maskera stubben och andra objekt (t.ex. dumphögar) på fotona från båda tillfällena och sedan skapa en 3D-modell kunde en bild som visade samtliga påträffade lämningar erhållas.

Rapport

När rapporten var skriven anlitades jag för teknisk redigering, bildbehandling och grafisk formgivning.

Kund

Sydsvensk Arkeologi

Länk

Undersökning

Prästgårdstomten i Kristianstad. Sydsvensk Arkeologi.

Blogg

Prästgårdstomten i Kristianstad. Sydsvensk Arkeologi.

Rapport

Ohlsson, T. & Pettersson, C. 2018. Jörgen Kristoffersen 6. Kristianstads första prästgård 1617–1677. Arkeologisk undersökning 2015. Kristianstads stad, Kristianstads kommun, Skåne län. Sydsvensk Arkeologi rapport 2018:6.

Artikel

Pettersson, C. 2019. Hr. Jørgens præstegård i Christianstad. Skalk 3/2019.

3D-modell

Kristianstads första prästgård, Skåne. Sketchfab.

3D-modell visande området med lämningarna efter Kristianstads första prästgård 1617–1677. Området fotograferades vid tre olika tillfällen och lades ihop till en komplett modell.

Ortofoto över området med lämningarna efter Kristianstads första prästgård 1617–1677

Ortofoto över området med lämningarna efter Kristianstads första prästgård 1617–1677. Området fotograferades vid tre olika tillfällen och lades ihop till ett komplett ortofoto.

3D-modell visande källarmuren i Kristianstads första prästgård 1617–1677.

Källarmur i Kristianstads första prästgård 1617–1677

Källarmur i Kristianstads första prästgård 1617–1677.

3D-modell visande brunnen tillhörande Kristianstads första prästgård 1617–1677.

3D-modell visande brygghuset tillhörande Kristianstads första prästgård 1617–1677.

Framsida och uppslag till rapporten.

Framsida och uppslag till rapporten.