Projekt

Sedan 2019 arbetar Trafikverket med att anlägga en järnvägstunnel under Varberg. Arkeologerna/Statens historiska museer ansvarar för de arkeologiska undersökningarna inom tunnelprojektet med Kulturmiljö Halland som samarbetspartner. Våren 2022 påträffades vraken efter två koggar och vid undersökningen av dessa medverkar marinarkeologer från Visuell Arkeologi och Bohusläns museum. Under 2023 fortsätter undersökningsarbetet med digital uppmätning av skeppens byggnadstimmer och olika naturvetenskapliga analyser där de dendrokronologiska analyserna utförs av Dendro.dk.

Flera av de konstruktionsdrag som är kännetecknande för den medeltida koggen kunde ses vid undersökningen – bottenbordläggningen som är lagd kant i kant (kravell) medan borden i sidorna är lagda omlott (klink), tätningen mellan borden som är gjord med mossa och särskilda tätningslister samt de kraftiga tvärbalkarna vars ändar stuckit ut genom skrovsidorna.

Att hitta vrak efter koggar är ovanligt. Att som i detta fall träffa på två koggar bara tio meter från varandra får sägas vara något helt unikt. Varbergskoggen 1, som består av en cirka 20,5 meter lång och 5 meter hög nästan komplett babordssida, är dessutom det bäst bevarade koggvrak som hittills undersökts i Sverige. Varbergskoggen 2 består av den förliga delen av ett bottenparti, cirka 8 meter långt och 4,5 meter brett. Då dimensionerna på timren i skeppskonstruktionen såväl som utförandet i vissa konstruktionsdetaljer skiljer sig åt mellan de två vraken kompletterar de varandra på ett utomordentligt sätt.

De första träproverna från vraken har nu analyserats. Årsringsanalysen visar att Varbergskoggen 1 byggts med virke som fällts efter 1346 i området kring Nederländerna, Belgien och nordöstra Frankrike, medan den mindre Varbergskoggen 2 byggts av ek som avverkats 1355–1357 i norra Polen. För att precisera dateringarna och få en uppfattning om hur länge koggarna var i bruk kommer ytterligare prover att analyseras framöver.

Uppdrag

Mitt uppdrag vid den marinarkeologiska undersökningen av koggarna är som fält-, dokumentations- samt rapportansvarig. Dokumentationen av den sammanhållna skeppskonstruktionen in situ genomfördes genom fotogrammetri. De enskilda timren dokumenteras efter att de har lyfts upp genom handskanning och därefter beskrivs de digitalt i Rhino 3D och Intrasis.

Kund

Arkeologerna, Statens historiska museer

Länk

Pressmeddelande

Varbergskoggarna daterade till 1300-talet. Arkeologerna.
Två unika medeltida skeppsvrak hittade i Varberg. Arkeologerna.

Artiklar

Gutehall, Anders & Schager, Elisabet. 2022. Notis: Två nyligen påträffade koggar undersöks i Varberg. Marinarkeologisk tidskrift 2/2022.

Gutehall, Anders, von Arbin, Staffan & Schager, Elisabet. 2023. Aktuellt om antikvariskt: Två koggar från 1300-talet undersökta i Varberg. Ale 1/2023.

3D-modell visande Varbergskoggen 1 med de två barlasthögarna.

3D-modell visande Varbergskoggen 1 efter att de två barlasthögarna lyfts upp.

3D-modell visande Varbergskoggen 2.