Projekt

I samband med Trafikverkets anläggande av Varbergstunneln i centrala Varberg genomfördes arkeologiska undersökningar i form av schaktningsövervakningar under åren 2019 till 2022. Arkeologerna/Statens historiska museer ansvarar för de arkeologiska undersökningarna inom tunnelprojektet med Kulturmiljö Halland som samarbetspartner. I augusti 2021, vid schaktning för en spillvattenledning cirka 900 meter norr om det område som var föremål för schaktningsövervakning, påträffades en tidigare ej känd fartygslämning. Vid undersökningen av fartygslämningen medverkade marinarkeologer från Visuell Arkeologi och Bohusläns museum

Undersökningen visar att fartygslämningen utgjort ett flatbottnat segelfartyg med utpräglad köl och med bordläggning helt byggd på klink. Dess ursprungliga längd bedöms ha varit cirka 18 meter och dess bredd mellan 5 och 6 meter. Skrovformen tyder på att fartyget har varit lastdrygt och kunnat segla i grunda vatten samtidigt som den höga kölen i kombination med de nästan vertikala samborden talar för att det har varit en förhållandevis god seglare.

Bordläggningen var helt tillverkad av ek som enligt den dendrokronologiska analysen, vilken utfördes av Aoife Daly/Dendro.dk, bör ha fällts omkring 1471–72 i området kring sydöstra Östersjön, och då mest sannolikt i dagens Litauen. Stävkri och köl var även de av ek men analysen visade att virket till dessa sannolikt avverkades omkring 1473–74 i södra Skandinavien. Byggplatsen för fartyget bör därför sannolikt sökas i Sydskandinavien. Om man tar höjd för transporter och nödvändig torkning av timren bör byggnationen ha ägt rum omkring 1475–76.

Analyser av prover för makrofossil, parasitförekomst och pollen visar att fartyget i något skede transporterat gödsel och/eller levande hästar. Flera så kallade korv- eller balpinnar påträffades också vid undersökningen. Dessa kan härröra från korvrökning och kan i så fall indikera antingen proviant eller last som transporterats ombord. En annan möjlig tolkning är att pinnarna använts för att hålla ihop tygförpackningar till ullbalar. Det skulle i så fall betyda att fartyget vid något tillfälle brukats för transport av sådana balar.

Uppdrag

Mitt uppdrag i projektet var att ansvara för fältarbetet, dokumentationen samt för rapportskrivningen. Dokumentationen av den sammanhållna skeppskonstruktionen in situ genomfördes genom fotogrammetri. De enskilda timren dokumenterades efter att de har lyfts upp genom handskanning och beskrevs därefter digitalt i Rhino 3D och Intrasis.

Kund

Arkeologerna, Statens historiska museer

Länk

Blogg

Vrak i Varberg! Arkeologerna, blogg.
Varbergsvraket i bilder – Ny utställning på Varbergs fästning Arkeologerna, blogg.

Projektet

Arkeologi vid en strandkant – Bland fiskeanläggningar och bryggor i Varberg. Arkeologerna, uppdrag.

Rapport

Gutehall, Anders, von Arbin, Staffan och Schager, Elisabet. 2017. Varbergsvraket 1. En senmedeltida fartygslämning utanför Getakärr. Arkeologisk undersökning, Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varbergs socken, kvarteret Valen 6, fornlämning L2021:4935. Arkeologerna rapport 2023:127.

3D-modell

Varbergvraket 1, Halland. Sketchfab.

3D-modell av Varbergsvraket 1.

Ortofoto exporterat från 3D-modellen av Varbergsvraket 1

Ortofoto exporterat från 3D-modellen av Varbergsvraket 1 efter att löst liggande timmer har avlägsnats och de timmer som grävts bort innan vraket uppmärksammats har återplacerats.

Ritning av Varbergsvraket 1

Ritning av Varbergsvraket 1 med samtliga timmer utan löst liggande timmer men med de timmer som grävts bort innan vraket uppmärksammats har återplacerats.

3D-modell av stävkriet.

Stävkriet visat i texturerad vy samt i teknisk vy med annoteringar

Stävkriet visat i texturerad vy till vänster och i teknisk vy med annoteringar till höger.